ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สร้างหลักสูตรทางไกลฝึกภาษาให้แรงงานไทย

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

กระทรวงแรงงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ) สอนภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนให้แรงงานไทยกว่า ๒ หมื่นคน

นายนคร ศิลปะอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกอบรมทักษะภาษาและทักษะฝีมือทางไกลผ่านเตรือข่ายที่หลากหลาย เพื่อให้แรงงานสามารถใช้เวลายามว่างหลังเลิกงานในการฝึกอบรมได้สะดวก

ในเบื้องต้นได้จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะสำหรับวิชาชีพต่าง ๆ ๑๐ หลักสูตร และหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ โดยจะพัฒนาบทเรียนและสื่อที่สามารถรับชมได้บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางทีวีดาวเทียม รวมทั้งจากซีดีและวีซีดี

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมฯ ตั้งเป้าว่าจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แรงงงานไทยได้ประมาณ ๒ หมื่นคน เมื่อแรงงานมีทักษะภาษาและทักษะฝีมือพร้อม ก็สามารถรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับทางกรมฯ ได้ เพื่อเทียบชั้นระดับฝีมือพร้อมเข้าสูประชาคมอาเซียนต่อไป นายนครกล่าว

นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มสธ.กล่าวว่า โครงการนี้ประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ การผลิตสื่อและหลักสูตรทางไกลตามที่ กพร.ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับบางหลักสูตรที่จำเป็นต้องปฏิบัติจริง และการทำวิจัยด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นอกจากนี้เตรียมเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนทางไกล และภาษาอาเซียนทางไกล เช่น กัมพูชาและอินโดนีเซียเพิ่มเติม

ความร่วมมือครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสให้แรงงานได้ยกระดับการศึกษา โดยสามารถนำการเรียนดังกล่าวมาเก็บเป็นหน่วยกิตเพื่อเข้าโครงการสัมฤทธิบัตรกับ มสธ. เมื่อได้หน่วยกิตครบตามที่กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญา อธิการบดี มสธ. กล่าว

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก