ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การบินไทยเร่งเพิ่มนักบินก่อนขาดแคลนเมื่อเข้าอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

นายผจญ ธนะสุมิตร กรรมการผุ้จัดการ บริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง บริษัทฝึกอบรมด้านการบินในเครือการบินไทย เปิดเผยว่า ปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การขาดแคลนนักบิน ทั้งเพื่อทำงานในประเทศและสำหรับป้อนตลาดอาเซียน

การเปิดเออีซีจะทำให้แต่ละสายการบินทยอยเปิดเส้นทางใหม่ รวมทั้งมีการสายการบินใหม่เกิดขึ้นมหาศาล ทำให้ความต้องการนักบินมีสูงขึ้นมาก ทุกสายการบินต่างต้องการนักบินที่มีประสบการณ์ ซึ่งทำให้มีการซื้อตัวนักบินในประเทศนั้น ทั้งนี้ มีการประเมินเบื้องต้นว่าสายการบินปัจจุบันต้องการนักบินเพิ่มเติมในอีก ๕ ปีข้างหน้าคือในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗,๘๔๐ คน

ในเบื้องต้น เพื่อให้พร้อมเข้าสู่เออีซีในอีก ๒ ปีข้างหน้า ไทยต้องเร่งผลิตนักบินให้ได้อย่างน้อยที่สุด ๗๘๐ คน ซึ่งเชื่อว่าจะรองรับสถานการณ์ได้ นายผจญกล่าว

บริษัท ฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่สามารถรับทั้งปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรรับรอง จะช่วยลดเวลาการผลิตบุคลากรแต่ละคนลง ซึ่งแต่เดิมต้องใช้เวลา ๖ ปี เริ่มจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เรียนการบิน ๑ ปี และเข้าไปฝึกเพิ่มเติมกับบริษัทอีกราว ๑ ปีกว่า ทำให้การผลิตนักบินที่ไม่มีประสบการณ์ ๑ คนต้องใช้เวลานานกว่า ๖ ปี

สำหรับการตรวจสอบคุณภาพนักบิน เนื่องจากจำนวนสายการบินในไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น ๒-๓ เท่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จึงมีผู้ชำนาญการระดับที่สามารถตรวจสอบคุณภาพนักบินได้ไม่มากนัก ไทยได้ตั้งสมาคมฝึกอบรมการบิน (Aviation Training Association) ตลอดจนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพขึ้นมาช่วยดูแลพัฒนามาตรฐานในระดับชาติเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบกันในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ ไทยถือว่ามีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับของกรมการบินพลเรือนแต่ละประเทศดังกล่าว

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก