ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เสริมทักษะเด็กใต้รู้ภาษาอังกฤษ จีน มลายู

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

สอส เร่งพัฒนาทักษะภาษาเด็กชายแดนใต้รับอาเซียน เน้นอังกฤษ จีน มลายูกลาง

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาใน ๑๘ วิทยาลัยในสังกัด ที่ตั้งอยู่พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เพื่อเป็นการเตรียมตัวรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยเลือกส่งเสริม ๓ ภาษา ซึ่งนักศึกษาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงคือ ภาษาอังกฤษ จีน และมลายูกลาง โดยจัดในรูปของวิชาเลือกหรือกิจกรรมเพิ่มเติมให้นักศึกษาเลือกเข้าโครงการตามสมัครใจ

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มเรียนนั้นจะต้องทดสอบระดับความสามารถทางทักษะภาษาเด็กก่อน โดยภาษามลายูกลางได้มอบให้มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเป็นผู้ทดสอบ ส่วนภาษาจีนได้ขอความร่วมมือจากสถาบันภาษาขงจี๊อทดสอบให้ ส่วนภาษาอังกฤษจะใช้ข้อสอบ โทอิค (TOEIC)

นายชัยพฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมทางภาษาให้เป็นพิเศษกับวิทยาลัยในภาคใต้นั้น จะเป็นมาตรการหนึ่งที่ทางอาชีวศึกษาหวังว่าจะช่วยดึงเด็กในพื้นที่ให้มาเรียนสายอาชีพมากขึ้น เพราะปัจจุบันนักเรียนในพื้นที่แค่ร้อยละ ๑๕ เท่านั้น ที่เลือกเรียนต่อสายอาชีพ ส่วนใหญ่เลือกเรียนสายสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รองลงมาเลือกโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

นอกจากนี้ สอศ. ได้พยายามทำความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อขอให้รับนักศึกษาจากวิทยาลัยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปฝึกงานด้วย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก