ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ก.พ. กำหนดเกณฑ์สอบภาษาอังกฤษเข้ารับราชการเริ่มใช้ปี ๒๕๕๗

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

ก.พ.กำหนดเกณฑ์สอบภาษาอังกฤษ ปี ๒๕๕๗ ตัดเกณฑ์ผ่านร้อยละ ๕๐ ยอมให้สอบซ่อมช่วง ๒-๓ ปีแรก

นางพรเพ็ญ รตโนภาส อดีตผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยว่าสำนักงานได้ข้อสรุปในการปรับปรุงเกณฑ์การสอบเข้ารับราชการ ให้พร้อมรับมือประชาคมอาเซียน โดยเพิ่มข้อสอบภาษาอังกฤษในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยเกณฑ์ผ่านอยู่ที่ร้อยละ ๕๐ เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สำนักงานจะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง เน้นเนื้อหาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และจำนวนข้อไม่มากกว่าข้อสอบส่วนภาษาไทย ที่ยังคงคิดเกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ ๖๐ เช่นเดิม ทั้งนี้ สำนักงานจะมีการสอบซ่อมเฉพาะส่วนข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน โดยจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบเพิ่มเติม เร็ว ๆนี้ จะนำตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษขั้นบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

หลังจากใช้เกณฑ์การสอบแบบใหม่ไปแล้ว ๒-๓ ปี สำนักงานจะกลับมาพิจารณาผลการสอบและผลกระทบ เพื่อปรับปรุงข้อสอบตลอดจนเกณฑ์การสอบอีกครั้ง สำหรับการเพิ่มข้อสอบภาษาอังกฤษเข้าไปการสอบ ประกอบกับการต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะทำให้คนไทยมุ่งมั่นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

ในแต่ละปีมีผู้สอบเข้ารับราชการประมาณ ๖ แสนคน มีจำนวนผู้สอบผ่านร้อยละ ๗-๑๒ และผู้สมัครสอบมีแนวโน้มว่าลดลง คาดว่ามีสาเหตุจากประเทศไทยมีประชากรในวัยแรงงานน้อยลง ทั้งนี้สำนักงาน กพ. จะส่งจดหมายแจ้งไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ยังไม่สำเร็จการศึกษาสามารถสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปได้ เพื่อกระตุ้นให้มีผู้เข้าสอบเพิ่มขึ้น

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก