ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยสร้างภาคีร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพภาคีสังคมสงเคราะห์อาเซียน จะแลกเปลี่ยนนักการศึกษา สนับสนุนพม่าและบรูไนเปิดหลักสูตรด้านสังคมสงเคราะห์

นายชินชัย ชี้เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.) เปิดเผยว่า ไทยและฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันผลักดันในเวทีด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาของอาเซียน ให้มีการจัดตั้งภาคีความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์ระดับภูมิภาคขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน จนเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถและจะทำข่าวสารระหว่างกัน

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคีใน ๒ ปีแรก คือปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ โดยให้คณะทำงานซึ่งมี รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและจะจัดการประชุมใหญ่ครั้งแรกในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ การขับเคลื่อนภาคีนี้ยังมีเป้าหมายช่วยพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในประเทศที่ขาดความพร้อมด้วย

ปัจจุบัน ในอาเซียนมี ๒ ประเทศที่ยังไม่มีการเรียนการสอนด้านสังคมสงเคราะห์ คือ พม่าและบรูไน ขณะที่ลาวและกัมพูชาเพิ่งเปิดหลักสูตรดังกล่าว และยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาโดยตรง

ไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพก็อาจจะให้ความช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งอาจสร้างความร่วมมือในการโอนหน่วยกิตหลักสูตรดังกล่าวในอนาคต ในกรณีที่นักศึกษาต้องย้ายตามผู้ปกครองที่ไปทำงานในอาเซียน สามารถโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันในแต่ละประเทศได้

นายชินชัยกล่าวอีกว่า ในเวทีด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของอาเซียน ไทยยังได้ผลักดันให้เพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (ซีเอสอาร์) และส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลจัดการเรื่องสวัสดิการสังคมและพัฒนาของคนในท้องถิ่น

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก