ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สถาปนิกนำร่องเคลื่อนย้ายเสรีก่อนปี ๒๕๕๘

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

สภาสถาปนิกนำร่องเคลื่อนย้ายเสรี ลุยเปิดรับขึ้นทะเบียนระดับอาเซียน คาดปีแรก ๑๐๐ คน

นายดวงฤทธิ์ บุนนาค รักษาการประธานอนุกรรมการด้านการต่างประเทศสภาสถาปนิก เปิดเผยว่า สภาเพิ่งออกประกาศสภาสถาปนิก ๒ ฉบับ เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเพื่อการปฏิบัติวิชาชีพร่วมกันระหว่างสถาปนิกไทยกับสถาปนิกต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นข้อกำหนดของทั้งสถาปนิกไทยและสถาปนิกต่างด้าวที่ต้องการจะเคลื่อนย้ายเสรี

นายดวงฤทธิ์กล่าวว่า บุคคลที่จะขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียนได้จะต้องเป็นสถาปนิกในระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไปเท่านั้น และมีประสบการณ์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ตัวแทนหน่วยงานสถาปนิกในอาเซียนเห็นพ้องต้องกัน

การขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน มีค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท ใช้เวลาในการพิจารณา ไม่เกิน ๔๕ วัน และมีอายุการเป็นสถาปนิกอาเซียน ๒ ปี ทั้งนี้ ในประเทศอื่นๆ เริ่มมีการขึ้นทะเบียนสถาปนิกอาเซียนแล้ว เช่น สิงคโปร์น่าจะมีผู้ขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ ๔๐ คน สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะมีจำนวนสถาปนิกไทยที่ขึ้นทะเบียนในปีแรกประมาณ ๑๐๐ คน

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก