ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เร่งเพิ่มสามัญวิศวกรไทยรับงานอาเซียนได้สิ้นปี ๒๕๕๖

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

ตั้งเป้าเพิ่มสามัญวิศวกรรับเปิดเสรีอาเซียน เริ่มเปิดรับลงทะเบียนทำงานในอาเซียนได้สิ้นปี ๒๕๕๖

นายการุญ จันทรางศุ อุปนายกสภาวิศวกร เปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยแบ่งวิศวกรเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ภาคีวิศวกรพิเศษ ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร แต่ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (MRA) ต้องเป็นระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ดังนั้นจากนี้ไปสภามีเป้าหมายพัฒนากลุ่มภาคีวิศวกรให้เป็นสามัญวิศวกรให้ได้ปีละ ๑ หมื่นคน โดยสภาจะใช้ช่องทางต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือภาคีวิศวกรให้มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมจนถึงเกณฑ์การเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร เช่น การส่งเสริมให้ภาคีวิศวกรเข้าร่วมสัมมนาของสภาและหน่วยงานต่าง ๆ โดยสภาจะช่วยเหลือวิศวกรต่อคนสำหรับค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรมสัมมนาของภาคีวิศวกรเป็นเงินครั้งละ ๑,๐๐๐ บาทต่อปี

สำหรับการเปิดรับวิศวกรไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรอาเซียนนั้น ขณะนี้ที่ประชุมใหญ่ของสภาได้อนุมัติแล้ว คาดว่าจะเริ่มเปิดรับขึ้นทะเบียนได้ภายในสิ้นปี ๒๕๕๖ นี้ นายการุญกล่าว

อุปนายกสภาวิศวกร กล่าวว่า การรับวิศวกรอาเซียนชาติอื่นๆ เข้ามาทำงานในไทยยังอยู่ระหว่างออกกฎเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการออกวิซ่าเข้าทำงานในไทย ซึ่งมีแนวทางให้วิศวกรอาเซียนขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรในฐานะวิศวกรพิเศษ โดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากวิศวกรทั่วประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพาณิชย์ ให้เกณฑ์ออกมาครอบคลุมบังคับใช้ทันต้นปี ๒๕๕๙

ภาคีวิศวกรเป้นกลุ่มที่ทีจำนวนมากที่สุดในบรรดา ๔ ระดับจำนวนประมาณเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ คน ขณะที่กลุ่มสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกรที่สามารถออกไปทำงานในอาเซียนได้นั้น มีรวมกันเพียง ๒๕,๐๐๐ คน สำหรับวิศวกรที่เคลื่อนย้ายในอาเซียนมี ๗ สาขา ได้แก่ ๑) วิศวกรรมโยธา ๒) วิศวกรรมไฟฟ้า ๓) วิศวกรรมเครื่องกล ๔) วิศวกรรมอุตสาหการ ๕) วิศวกรรมเคมี ๖) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ๗) วิศวกรรมแร่และโลหการ

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก