ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อาชีวะดันนักศึกษาฝึกงานต่างแดน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

อาชีวะทุ่มงบส่งเด็กฝึกงานต่างแดน หวังพัฒนาทักษะรอบด้าน เพิ่มแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดสรรงบประมาณ 35 ล้านบาทใช้ในโครงการส่งนักศึกษาสายอาชีวศึกษาไปฝึกงานในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น

“สกอ ไม่ได้มองศักยภาพนักศึกษาจำกัดอยู่แค่ระดับอาเซียนเท่านั้น แต่มองภาพใหญ่ไปถึงระดับโลก การส่งเด็กอาชีวศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการในต่างประเทศ นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะวิชาชีพตามสายงานที่เรียนแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะภาษาเพื่อเป็นแต้มต่อของเด็กไทยในตลาดแรงงานด้วย “นายชัยพฤกษ์ กล่าว

โครงการนี้ นักศึกษาอาชีวะสนใจสมัครฝึกงานในต่างประเทศสูงกว่าจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส่งไปทั้งหมด ๘๓๕ คน จากเป้าหมาย ๕๐๐ คน โดยระยะเวลาการฝึกงานมีตั้งแต่ ๒ สัปดาห์ถึง ๓ เดือน

ประเทศที่มีนักศึกษาอาชีวะไปฝึกงานมากที่สุดคือ อิสราเอล ๑๖๕ คน ประเทศอื่น ได้แก่ เดนมาร์ค กัมพูชา จีน เยอรมนี ออสเตรเลีย มาเลเซีย บรูไน ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ เวียดนาม และพม่า มีนักศึกษาไปฝึกงานประมาณประเทศละ ๒๐ - ๑๐๐ คน สาขาที่นักศึกษาไปฝึกงานมากที่สุดคือ สาขาเกษตรกรรม รองลงมา คือธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร การโรงแรม ยานยนต์ การเพาะเลี้ยง แปรรูปสัตว์น้ำ หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ธุรกิจบริการ อุตสาหกรรมต่อเรือ และวิชาชีพช่าง ขณะที่บางสาขาส่งครูไปร่วมกิจกรรมด้วย

สอศ.คาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นแรงจูงใจให้เด็กไทยเลือกเรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สอศ ยังได้ทำงานร่วมกับภาคการผลิตให้นักศึกษาเข้าฝึกงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตกำลังคนอาชีวที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก