ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สพฐ. จัดตั้งศูนย์อาเซียนขึ้นในกระทรวงศึกษาฯ

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

นายชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ที่ประชุมได้หารือการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒ เรื่อง คือการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา และ การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ

การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นในบริเวณศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม ในนามของกระทรวงศึกษา โดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศูนย์ ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ฯ แบ่งเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมพร้อมด้านสถานที่ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมด้านวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ไอที

ตามแผนการ จะพัฒนาศูนย์อาเซียนฯ ให้มีความทันสมัยด้านสื่อไอที มีระบบที่เอื้อต่อการค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวก และสามารถจัดประชุมร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เชื่อมต่อเครือข่ายการประชุมทางไกลวิดีทัศน์

สำหรับการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ สพฐ. จะกระจายการอบรมการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (English for Integrated Studies) ซึ่งสพฐ. จะฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่วิทยากรแกนนำในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปี ๒๕๕๖ นี้จะขยายครูแกนนำ ๕๐ คนในรุ่นแรก เพิ่มเป็น ๕๐๐ คน ในระยะต่อไปจะขยายจาก ๕๐๐ คน ที่เป็นวิทยากรแกนนำไปสู่ครูเพิ่มเติมอีกประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน เพื่อขยายผลในการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบบูรณาการไปยังโรงเรียนทั้งหมด ๕๐๐ โรง ภายในปี ๒๕๕๗ หลักสูตรนี้จะช่วยส่งเสริมครูที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก