ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศธ.สร้าง รร. วังไกลกังวล ๒ เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

กระทรวงศึกษาธิการ จะเริ่มสร้าง โรงเรียนวังไกลกังวล ๒ ในปี ๒๕๕๗ กำหนดเสร็จใน ๓ ปีทันรับนักเรียนรุ่นแรกปีการศึกษา ๒๕๕๘ เน้นอาคารรูปแบบที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ความเป็นไทย สมพระเกียรติ “ในหลวง” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดอาคารนำเสนอโครงการพระราชดำริต่างๆ และสอนภาษาอาเซียน

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนวังไกลกังวล ๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ว่า ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ ๖ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายการออกแบบและก่อสร้าง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณจัดทำโครงสร้างหลักสูตรและการศึกษาทางไกล คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและจัดหารายได้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ เพื่อขอให้คณะกรรมการแต่ละชุดไปจัดทำข้อมูลแผนงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการจัดตั้งโรงเรียนวังไกลกังวล ๒ ในการประชุมครั้งต่อไป

งบประมาณในการก่อสร้างเฟสแรกนั้น กำหนดไว้ไม่เกินวงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณเพื่อใช้ก่อสร้างอาคาร หอพัก สนามกีฬา ห้องสมุด ศูนย์ไอซีที เป็นวงเงินประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท และอีก ๕๐๐ ล้านบาท จะใช้เป็นทุนพระราชทานให้แก่นักเรียน โรงเรียนแห่งนี้จะอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในรูปแบบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ให้เด็กกินนอนที่โรงเรียน ซึ่งในส่วนของอุปกรณ์การเรียนการสอนนั้น สพฐ. ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท โดยตั้งเป็นงบผูกพัน ๓ ปี

รูปแบบอาคารนั้น จะเน้นการออกแบบและการก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่สำคัญจะต้องสมพระเกียรติ และจะเน้นการประหยัดพลังงาน อาทิ หลังคาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และมีระบบรีไซเคิลน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้เป็นตัวอย่างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Building ขณะเดียวกันก็จะจัดให้มีอาคารที่นำเสนอโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้คนในชุมชนและผู้ที่มาศึกษาดูงาน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการใช้สารอินทรีย์ เป็นต้น

ส่วนการสอนจะเน้นสอนในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม กีฬา และภาษาอาเซียน ขณะเดียวกันก็เน้นการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีจำนวนผู้เรียนห้องเรียนละ ๒๐ คนเท่านั้นโดยคาดว่าจะรับนักเรียนรุ่นแรกได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘

จากนี้ไป คณะกรรมการแต่ละคณะจะไปจัดทำรายละเอียดในเวลา ๑ เดือน และจะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงต้นเดือน ตุลาคม ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินโครงการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจะได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนวังไกลกังวล ๒ เป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติต่อไป” นายเสริมศักดิ์ กล่าว

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก