ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศธ ระดมสมองร่างยุทธศาสตร์อาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาการ (ศธ.) กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของศธ.ว่าได้ปรับกรอบการเตรียมพร้อมสู่อาเซียนให้มีความลึกและรอบด้านมากขึ้น เพื่อนำมาจัดทำเป็นร่างยุทธศาสตร์สู่อาเซียนของ ศธ.

ในอนาคตอาจจะมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาที่ลงลึกในรายละเอียดของแต่ละประเทศอาเซียน และจะกระจายลงไปในภูมิภาคเพื่อเสริมศูนย์อาเซียนศึกษาเดิมที่มีอยู่ นางพวงเพ็ชร กล่าว

ในเดือนกันยายน กระทรวงฯได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับอาเซียน เช่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลและแนวคิดมาจัดทำเป็นร่างยุทธศาสตร์อาเซียน

กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการค้นหาและสร้างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในแต่ละด้านให้ชัดเจน อย่างน้อยประเทศละ ๕-๑๐ คนในแต่ละด้าน ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภาษา เพื่อให้ร่วมเป็นคณะทำงานร่างยุทธศาสตร์อาเซียน เช่น เมื่อพูดถึงพม่าต้องนึกถึง อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดงาน “การศึกษาไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ที่เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ที่ผ่านมา ถึงการส่งเสริมให้มีผู้เชี่ยวชาญของไทยที่มีความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สำหรับในส่วนของภาษานั้น ควรเน้นส่งเสริมให้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้จริงๆ และรู้อย่างเชี่ยวชาญ

นายจาตุรนต์กล่าวถึงการเตรียมการที่จะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาจะต้องเปิดกว้างให้มีการเชิญบุคลากร หรือส่งเสริมให้มีการมาตั้งมหาวิทยาลัยในไทย ส่วนมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทยเองก็ควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการสอนที่มีคุณภาพมีการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในอาเซียนสามารถมาเรียนได้มากขึ้น

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก