ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แรงงาน เตรียมออกเกณฑ์ใบอนุญาตทำงาน ๒๕ สาขา

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

กระทรวงแรงงานเตรียมออกเกณฑ์คัดกรองแรงงานต่างชาติ ๒๕ อาชีพรองรับ เคลื่อนย้ายแรงงานหลังเปิดเอซี ชี้คุณสมบัติ-ทักษะฝีมือผ่านถึงได้ใบอนุญาตทำงานในไทย

นายแพทย์ สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยผลการประชุมการนำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการกลั่นกรองแรงงานด้านฝีมือ ว่า กระทรวง ฯ จะออกเกณฑ์พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน (work permit) แก่บุคคลธรรมดาที่ทำงานใน ๒๕ สาขา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาใช้มาตรฐานที่ชัดเจนในการพิจารณาคนมาทำงานได้ง่ายขึ้น และผู้ประกอบการได้คนเก่งและมีความสามารถมาทำงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวอีกว่า ที่ประชุมเห็นว่ากระทรวงแรงงานจะต้องออก หลักเกณฑ์การพิจารณาใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างชาติควรให้ครอบคลุมทุกอาชีพ ทั้งนี้ เบื้องต้นจะพิจารณาออกเกณฑ์การออกใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างชาติใน ๒๕ สาขาก่อนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน (Movement of Natural Person : MNPได้แก่ ๑) บริการวิศวกรรม ๒) บริการคอมพิวเตอร์ ๓) บริการวิจัยและพัฒนา ๔) บริการให้เช่า ๕) บริการด้านโฆษณา ๖) บริการวิจัยตลาดและสำรวจความเห็น ๗) บริการด้านบริหารจัดการ ๘) บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ๙) บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง ๑๐) บริการที่เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้ ๑๑) บริการที่เกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่ ๑๒) บริการที่ปรึกษา ๑๓)บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๑๔) บริการแปล ๑๕) บริการจัดประชุม ๑๖) บริการด้านโทรคมนาคม ๑๗) บริการผลลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ๑๘) บริการก่อสร้าง ๑๙) บริการด้านการศึกษา ๒๐) บริการด้านสิ่งแวดล้อม ๒๑) บริการด้านการเงิน ๒๒) บริการด้านสุขภาพ ๒๓) บริการด้านโรงแรม ๒๔) บริการด้านกีฬา และ ๒๕) บริการด้านขนส่ง

“ที่ประชุมเห็นว่าทั้ง ๒๕ สาขาควรจะมีการออกเกณฑ์การออกใบอนุญาตทำงานก่อนเนื่องจากเป็นสาขาที่สอดคล้องกับข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกเอซี เมื่อเปิดเอซีในปี ๒๕๕๘ จะมีแรงงานต่างชาติสาขาเหล่านี้เคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานไทย จึงจำเป็นจะต้องมีเกณฑ์กลั่นกรองแรงงานในสาขาเหล่านี้ หลังจากนั้นจึงจะทยอยออกเกณฑ์การออกใบอนุญาตทำงานในอาชีพอื่นๆ ต่อไป

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก