ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เร่งรัฐหาครูภาษาอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

นักวิชาการให้รัฐเดินหน้าเร่งปลดล็อกหาครูสอนภาษาอาเซียน หลังพบทั้งมัธยม ถึงอุดมศึกษาขาดแคลนหนัก

น.ส. วิชชุกร ทองหล่อ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มวศ) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ) และสำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ) ควรร่วมมือสนับสนุนการสรรหาบุคลากรสอนวิชาภาษาต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนให้แก่สถาบันการศึกษาอย่างเร่งด่วน เพราะปัจจุบันสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาต้องการครูสอนภาษาอย่างมากเพื่อพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน แต่ไม่สามารถหาบุคลากรได้

น.ส.วิชชุกร กล่าวว่า ภาครัฐควรเพิ่มอัตราเงินเดือนสำหรับอาจารย์สอนวิชาภาษาในกลุ่มอาเซียนเป็นกรณีพืเศษ เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ให้เข้ามาเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษามากขึ้นระหว่างรอการสร้างบุคลากรใหม่

นอกจากนี้ สกอ และ กพ ควรร่วมออกทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแบบต้องใช้ทุนคืนสำหรับเรียนวิชาภาษาอาเซียนมากขึ้น โดยอกกฎๆให้ต้องกลับมาสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ

น.ส. วิชชุกร กล่าวอีกว่า ภาครัฐยังต้องปรับระเบียบให้ยืดหยุ่น เช่น ตามข้อบังคับของสกอ. ที่ให้คณะที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓ คน และอาจารย์อื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งควรปรับลดการบังคับจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรลง แล้วไปเพิ่มอาจารย์ผู้ช่วยอื่น แทน เพื่อให้เปิดหลักสูตรใหม่ได้ง่ายขึ้น

แนวโน้มการเรียนภาษาในกลุ่มอาเซียนกำลังเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน ปัจจุบันภาควิชามีเปิดสอนวิชาภาษาเวียดนามและกัมพูชา ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครสอบตรงเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในแต่ละปี

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก