ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เร่งยุทธศาสตร์แรงงานรับเปิดเคลื่อนย้ายเสรีอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเพื่อเตรียมการรองรับประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ โดยมีวิสัยทัศน์ส่งเสริมประโยชน์แกแรงงานทุกประเทศในอาเซียน ไม่มุ่งเน้นการแข่งขันกันเอง ทั้งนี้กำหนดจัดทำยุทธศาสตร์ให้เสร็จในต้นเดือนกันยายน ศกนี้

การดำเนินงานด้านอาเซียนของกระทรวงแรงงานนับจากนี้ประกอบด้วย ๓ พันธกิจหลัก ดังนี้ ๑) วางระบบแรงงานไทยให้สอดคล้องกับแผนงานทั้ง ๓ เสาตลอดจนเกิดประโยชน์กับนายจ้าง ๒) ดูแลแรงงานทั้งกลุ่มที่จะเคลื่อนย้ายเข้ามาและเคลื่อนย้ายออกไปให้ได้รับความสะดวกและเสรีอย่างแท้จริง และ ๓) ดูแลผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยออกมาตรการเยียวยา หรือพัฒนาฝีมือเพิ่มเติม

นายสมเกียรติกล่าวว่า กระทรวง ฯ จะอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้ง ๗ วิชาชีพและ ๑ กลุ่มวิชาชีพที่ปิดเคลื่อนย้ายเสรีให้สามารถขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ได้ง่ายขึ้น lในส่วนของไทยต้องพิจารณาเกณฑ์ที่จะช่วยคัดกรองความสามารถบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในประเทศ เบื้องต้นต้องใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของไทยมาเป็นเกณฑ์ในการคัดกรองเพื่อออกใบอนุญาตทำงานคนต่างชาติเพิ่มเติม เพื่อคัดคนทีมีคุณภาพ

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า หากจะใช้เกณฑ์ดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดการออกใบอนุญาตทำงาน ก็ต้องพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของไทยกว่า ๒๐๐ มาตรฐานวิชาชีพ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมจัดทำมาตรฐานฝีมือดังกล่าวเพิ่มเติมให้ครบถ้วนรองรับอาชีพต่างๆ มากขึ้น

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก