ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยเร่งขยายไมซ์โตข้ามแดนอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย และอดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวในงาน ASEAN MICE Operation : Now For The Next Investment Excellence ที่จัดโดยสำนักสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) ว่าอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอำนาจแบบอ่อน (Soft Power) ที่ไทยมีมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียน เป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้ โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง ๒.๔ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และเมื่อรวม ๖ ประเทศคู่เจรจา จะทำให้โอกาสในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นมหาศาล

อดีตเลขาธิการอาเซียนแนะให้ไมซ์ไทยใช้จุดแข็งที่มีอยู่ ทั้งรอยยิ้ม บริการที่มีคุณภาพ และเอกลักษณ์ไทย ซึ่งต้องทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกอบอุ่นตั้งแต่มาถึง รวมถึงควรเน้นกลุ่มบริโภคชั้นกลางที่ขยายตัวมากขึ้น

นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บสนับสนุนธุรกิจไมซ์ไทยใน ๓ ส่วน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ละปลายน้ำ โดยส่วนต้นน้ำมุ่งสร้างบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรม เน้นพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรไมซ์เพื่อสอนในสถาบันอุดมศึกา ซึ่งขณะนี้มีความร่วมมือแล้วถึง ๔๘ สถาบัน และมีการพัฒนาด้านภาษาอาเซียน เพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษที่ทำอยู่แล้ว

ส่วนกลุ่มกลางน้ำและปลายน้ำ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยตรง จะเสริมแกร่งโดยเน้นองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพเชิงรุก ต่อยอดเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาพันธมิตรที่ดี ทั้งนี้ประเมินว่า ๔ ประเทศคู่ค้าหลักที่ธุรกิจไทยน่าจะไปได้ดีที่สุด คือ อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า และลาว

นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) กล่าวว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ยังมีความต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาบุคลากรเหล่านี้ไม่ได้จบเฉพาะทางด้านนี้ แต่เรียนพื้นฐานในรายวิชาท่องเที่ยว จึงทำให้บุคลากรที่รองรับธุรกิจไมซ์ยังไม่มีความรู้ที่ลึกซึ้งพอ หากมหาวิทยาลัยต่างๆ ขยายหลักสูตรไมซ์โดยเฉพาะ ก็จะเป็นผลดีต่อธุรกิจ

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์เดินทางเข้ามาในไทยปีละกว่า ๙ แสนคน คิดเป็นร้อยละ ๖ ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยทั้งหมด

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก