ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กทม. เตรียมพร้อมบุคลากรทางการศึกษาสู่อาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของเขตคลองสาน เมื่อเร็ว ๆนี้ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาตนเอง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

นางผุสดี กล่าวว่า ครูจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการพัฒนาการศึกษาโดยการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และเด็กนักเรียน

“กทม. เน้นการพัฒนาใน 3 เรื่อง คือ ภาษาต่างประเทศ เน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและระบบไวไฟให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และความใฝ่รู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยจะต้องวิเคราะห์ว่าทำอย่างไรให้วัฒนธรรมที่ดีของไทยเป็นที่ยอมรับของอีก 9 ประเทศเพื่อนบ้าน และจะนำวัฒนธรรมที่ดีของประเทศเพื่อนบ้านมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศของเราอย่างไร” นางผุสดีกล่าว

รองผู้ว่า กทม กล่าวด้วยว่า กทม. จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้มีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง และพร้อมเป็นพลังคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนกรุงเทพ ฯ สู่การเป็นมหานครชั้นนำในกลุ่มประชาคมอาเซียน

 

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก