ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยเตรียมจัดตั้งวิทยาลัยท่องเที่ยว

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

กระทรวงการท่องเที่ยว เตรียมเปิดวิทยาลัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ จัดหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร เพิ่มความแข็งแกร่งให้บุคลากรรับการเปิดเออีซี

กระทรวงท่องเที่ยวร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เตรียมร่างหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมวางหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าเรียนไว้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การเชิญบุคคลสำคัญด้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไป เพื่อให้มีแนวทางความคิดที่หลากหลายเกิดขึ้นในชั้นเรียน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันให้กับบุคลากรของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย รวมถึงจะนำความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับแผนยุทธศาสตร์ด้านท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้แผนการดำเนินงานครอบคลุมทุกภาคส่วน รองรับการแข่งขันในยุคการเปิดประชาคมอาเซียน

สำหรับเนื้อหาการเรียน จะมุ่งพัฒนาแนวคิดการวางแผนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ด้านการท่องเที่ยวในอาเซียนและเอเชีย รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

กระทรวงคาดว่าจะร่างหลักสูตร พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ได้ภายในเดือนกรกฎาคม นี้ และเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนระหว่างวันที่ 1-20 สิงหาคม รับจำนวน 80 คนต่อรุ่น และเริ่มการเรียนรุ่นแรกกลางเดือนกันยายน

ทั้งนี้กระทรวง ฯ ต้องการยกระดับภาคการท่องเที่ยวให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการที่แท้จริงทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวมีแนวทางทำงานในทิศทางเดียวกัน

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก