ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดอบรมครูภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา โดย Regional English Language Office และ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จัดอบรมครูภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ โดยบริษัททีโอที ให้การสนับสนุนโครงข่ายในการเชื่อมต่อสัญญาณและถ่ายทอดการฝึกอบรม ระหว่างสถานที่ฝึกอบรมที่ สำนักงานใหญ่ บมจ ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ฯ และที่โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวข้อในการอบรมครั้งนี้คือ “Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs” ประกอบด้วยเนื้อหา ๖ หัวข้อ เริ่มวันที่ ๒๖ กรกฎาคม และครั้งสุดท้ายวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม Introduction to the 5Cs ; Culture and Collaboration as core principles

วันที่ ๙ สิงหาคม Critical thinking ; introduction to the final project

วันที่ ๒๓ สิงหาคม Creative thinking

วันที่ ๖ กันยายน Communication

วันที่ ๒๐ กันยายน Reviewing the 5Cs’ Role in the ASEAN Community

วันที่ ๒๗ กันยายน Final Project presented by teachers

วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาครูในเรื่องวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ โดยเน้นเทคนิคการสอนและการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก