ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เลขาธิการอังค์ถัดแนะไทยปรับตัว ๑๐ ข้อรับเออีซี

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

ดร ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) แนะนำการปรับตัว ๑๐ ด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข้อเสนอแนะในการปรับตัว ๑๐ ข้อสำหรับประเทศไทย ครอบคลุมด้าน อุตสาหกรรม การค้า การศึกษา แรงงาน กฎหมาย ศุลกากร การเงิน ฯลฯ ดังต่อไปนี้

๑. สร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีซัพพลายเชนขนาดใหญ่ เช่น ยานยนต์ ค้าปลีก การแพทย์

๒. การร่วมกลุ่มในอนุภูมิภาค

๓. ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการศึกษา ดึงคนมาเรียนสายวิชาชีพมากขึ้น

๔. ปรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

๕. ปรับระบบศุลกากรให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งภูมิภาค

๖. อาเซียนควรตั้งเป้าหมายการรวมตัวทางเศรษฐกิจไปที่ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

๗. เปิดกว้างด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน

๘. กำหนดกฎระเบียบส่งเสริมการลงทุนทั้งเปิดรับและออกไปลงทุนภายนอก

๙. ปรับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ป้องกันต่างชาติเอาเปรียบธุรกิจท้องถิ่น

๑๐. ผลักดันกองทุนร่วมกันในอาเซียน

ดร. ศุภชัย เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและ การลงทุนเป็นสมัยที่สองระยะเวลา ๔ ปี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ต่อจากสมัยแรกระหว่างวันที่ ๑กันยายน ๒๕๔๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๔๕ – สิงหาคม ๒๕๔๘

ในปี ๒๕๓๕ ดร. ศุภชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิก และเป็นรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในปีเดียวกัน ดูแลภาพรวมนโบายการค้าและเศรษฐกิจของประเทศไทย มีบทบาทในการจัดทำข้อตกลงระดับภูมิภาค เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (เอเปค) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และการประชุมเอเชีย-ยุโรป (อาเซม)

 

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก