ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แผนปั้นผู้ประกอบการเยาวชนอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

อาเซียนเล็งดันแผนผู้ประกอบการเยาวชน หวังคนรุ่นใหม่คิดเป็น มีเงินเลี้ยงตัวเอง

นางญาณี เลิศไกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สทป) เปิดเผยว่า จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชน (AMMY) ครั้งที่ ๘ และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านเยาวชน (AMMY+๓) ครั้งที่ ๔ ในเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบให้เร่งผลักดันนโยบายพัฒนาเยาวชนในภูมิภาคอาเซียนให้กลายเป็นผู้ประกอบการ

แนวทางในการสร้างผู้ประกอบการเยาวชนของอาเซียนคือการผลักดันให้เยาวชนหาแรงบันดาลใจ มีแนวคิดสร้างตัวด้วยตัวเอง โดยอาจจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย เพื่อให้มีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการ สามารถแบ่งรายได้บางส่วนมาดูแลตัวเองได้ สำหรับไทยมีผู้ประกอบการเยาวชนอยู่บ้าง โดยในการประชุมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการเยาวชนไทย ๒ คนไปร่วมประชุมด้วย

นางญาณีกล่าวอีกว่า อาเซียนได้หารือเรื่องการจัดตั้งกองทุนเยาวชนอาเซียนโดยให้แต่ละประเทศส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประเทศละ ๑ หมื่นเหรียญสหรัฐ หรือราว ๓ แสนบาทไทย สำหรับประเทศไทยได้รับอนุมัติงบประมาณดังกล่าวจากคณะรัฐมนตรีแล้ว นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน สร้างความตระหนักแก่เยาวชนถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ประเทศไทยจะจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน เป็นเวลา ๓ วัน โดยเชิญตัวแทนเยาวชนจากอาเซียนกว่า ๑๐๐ คนเข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่เป็นประเด็นทางสังคม สร้างมิตรภาพความเข้าใจอันดีร่วมกัน และให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทราบผลกระทบด้านบวกและลบที่จะเกิดขึ้น และหาแนวทางในการรับมือ

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก