ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหิดลดันแผนส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนในอาเซียนเพิ่ม 10 เท่า

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

มหิดลเดินหน้าสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั่วอาเซียน ตั้งเป้าอีก ๔ ปีส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนปีละ ๓,๐๐๐ คน นายรัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่าตลอดช่วงกว่า ๑ ปีนับแต่มีการตื่นตัวเรื่องประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยได้เร่งสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทั่วอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือต่าง ๆ ต่อกันในอนาคต โดยด้านที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมากคือ การส่งนักศึกษาออกไปแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้พบประสบการณ์และสังคมจริงในภูมิภาค

“ปัจจุบันเราส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนน้อยมากเพียง ๓๐๐ - ๔๐๐ คนต่อปี แต่ภายในอีก ๔ ปีข้างหน้าหลังจากมีเครือข่ายมากขึ้น ต้องการให้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเป็น ๓,๐๐๐ คนต่อปี หรือราวร้อยละ ๑๐ ของนักศึกษาทั้งสถาบัน” นายรัชตะกล่าว

การสร้างเครือข่ายยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการโอนหน่วยกิตข้ามประเทศได้ง่ายขึ้น สะดวกต่อทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาอาเซียนที่ต้องการศึกษาต่อหรือโอนย้ายระหว่างสถาบัน นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความร่วมมือในด้านการทำงานวิจัย แลกเปลี่ยนอาจารย์มาร่วมงานต่อกันมากขึ้น

หน้าที่สำคัญของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมออกไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งยังต้องให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จึงเร่งให้นักศึกษารุ่นใหม่เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง ผ่านการสอดแทรกเนื้อหาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมหรือนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งการนำนักศึกษาเดินทางไปประเทศต่างๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้นำ นักศึกษาเดินทางไปดูชีวิตจริงของนักศึกษากัมพูชาและนักศึกษาเวียดนาม เพื่อให้แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่อกัน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่พอใจและเมื่อกลับมาแล้วมีความรู้สึกและมุมมองต่อประเทศเหล่านั้นเปลี่ยนไป

นายรัชตะกล่าวว่า มหาวิทยาลัยยังพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ เพิ่มเติม เช่น หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาเรียนได้ รวม ๑๕๐ หลักสูตร

ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดร.ร.สาธิตนานาชาติ-ปั้นเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน-สากล

นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดตั้งและการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ว่า มม. จัดตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติขึ้น เพื่อสนองตอบต่อการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร สืบค้นความรู้

การเรียนการสอนใช้หลักสูตรนานาชาติ ทั้งเป็นการเตรียมเด็กไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากลโดยนักเรียนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มม. จะมีลักษณะของความเป็นไทย แต่สามารถสื่อสารเป็นสากล และคิดวิเคราะห์เป็น และหลักสูตรนี้ นักเรียนยังมีโอกาสเรียนต่อได้ในระดับอุดมศึกษาภาคภาษาไทยในประเทศ หรือศึกษาต่อต่างประเทศ โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับคณะวิชาที่นักเรียนต้องการสอบเข้า อาทิ คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มม. ยังได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้ว จาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

นางเพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มม. กล่าวว่า โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๓ เข้าศึกษาต่อ โดยตั้งเป้ารับนักเรียนชั้นละไม่เกิน ๒๕๐ คน แบ่งเป็น ๑๐ ห้องๆ ละ ๒๐-๒๑ คน อัตราส่วนระหว่างครูกับนักเรียนอยู่ที่ครู ๑ คน นักเรียน ๑๑ คน โดยวุฒิครูระดับปริญญาโทและเอก ๙๙% ขณะนี้รับนักเรียนแล้ว ๑๖๗ คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยที่จบจากโรงเรียน ทั่วไป ๗๐ คน นักเรียนจากหลักสูตร English Program (EP) และ Intensive Programme (IP) ๗๐ คน นักเรียนนานาชาติ ประมาณ ๓๐ คน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครรอบ ๓ อีก ๕๐ คน และจะเปิดภาคเรียนในเดือนกันยายนนี้ นักเรียนที่สนใจสอบถามได้ที่ โทร.๐-๒๔๔๑-๕๒๒๒-๓ หรือ www.muids.mahidol.ac.th

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก