ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อาชีวะฝึกอบรมช่วยคนด้อยโอกาสรับอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

อาชีวะใช้ศูนย์ฝึกอาชีพช่วยเหลือกลุ่มด้อยโอกาส ผู้สูงอายุเตรียมรับเออีซี

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สอศ. มีโครงการที่จะจัดฝึกอบรมอาชีพ โดยจะใช้ศูนย์อบรมอาชีพในสถานศึกษาของ สอศ. จำนวน ๑๒๑ ศูนย์ทั่วประเทศเปิดอบรมให้คนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงวัยที่ต้องการเรียน มาใช้เป็นสถานที่อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

การฝึกอบรมในศูนย์อาชีวะ เป็นโครงการที่ให้วิทยาลัยที่มีศักยภาพโดดเด่นเฉพาะด้าน เปิดอบรมอาชีพแก่ประชาชน เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่มีจุดเด่นเรื่องอาหารนานาชาติ ให้เปิดอบรมหลักสูตรด้านอาหาร ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๗๕ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ ศูนย์อาชีวะมีจุดเด่นเรื่องความพร้อมของเครื่องมือในการอบรมอาชีพเฉพาะด้าน เช่น สาขาช่างต่าง ๆ

นายชัยพฤกษ์ กล่าวว่า นอกจาการอบรมสร้างอาชีพแก่ผู้สูงอายุแล้ว สอศ. ได้พยายามผลิตกำลังคนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ โดยเปิดหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อรองรับความต้องการของอาเซียน หลังมีแนวโน้มเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งอาชีพบริการผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอาเซียนมาก

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก