ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อาชีวะจัดค่ายติวเข้มภาษาอังกฤษครูชนบท

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

อาชีวะเล็งจัดค่ายติวสื่อสารภาษาอังกฤษครูและผู้บริหารวิทยาลัยขนาดเล็ก

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) กำลังจะดำเนินการจัดค่ายภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2555 นี้ เพื่อยกระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของครูในสังกัด ทั้งครูที่สอนภาษาอังกฤษ และจะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของของครูผู้สอนทุกวิชา โดยเฉพาะทักษะในการสื่อสารซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

การจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องครั้งแรก โดยจะคัดเลือกครูผู้สอนและผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ 1,400 คน จากวิทยาลัย 38 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิทยาลัยขนาดเล็กหรือวิทยาลัยในชนบท วิทยาลัยอาชีวศึกษาประจำอำเภอ ที่มีโอกาสได้รับการพัฒนาน้อยกว่าวิทยาลัยในเมือง

การอบรมดังกล่าวใช้เวลา 3 วันโดยวิทยากรผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศหรือครูผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ เน้นการฝึกทักษะการพูด และหลังจากการอบรม จะให้ผู้เข้าอบรมสร้างเครือข่ายไว้ติดต่อกันโดยใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ครูได้ฝึกสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษต่อไป ทั้งนี้ สอศ จะขยายผลค่ายอบรมภาษาอังกฤษต่อไปในปีหน้า โดยจะเพิ่มหัวข้อในการจัดค่ายอบรม รวมทั้งจัดค่ายภาษาเพื่ออาชีพด้วย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ 8 พฤษภาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก