ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นักเรียนไทย-กัมพูชาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

ในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษานี้ ได้มีกิจกรรมงานสานสัมพันธ์ของสองประเทศ ไทย-กัมพูชา ได้นำเยาวชนของทั้งสองประเทศ 4 โรงเรียนที่อยู่ติดชายแดน ไทย- กัมพูชา ซึ่งมีประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมร่วม ของปราสาทยุคขอมเรืองอำนาจ มาเข้าค่ายเพื่อแสดงผลงานการวิจัยและทัศนศึกษาร่วมกัน

พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังสี ประธานคณะทำงานเพื่อความช่วยเหลือด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า

“เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันละกัน เพื่อสร้างความเป็นเพื่อน แลกเปลี่ยน และแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันเป็นมิตรภาพที่ยาวไกล และเป็นพลังผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคต”

นายเตช บุนนาค ที่ปรึกษา สำนักราชเลขาธิการ และกรรมการคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ที่ไปร่วมงานกล่าวเสริมว่า

“โครงการนี้เพื่อให้นักเรียนรู้จักประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของสองประเทศ โบราณไม่มีประเทศ ไม่มีพรมแดน ผู้คนก็พูดภาษาเดียวกัน เห็นได้จากการค้นพบเส้นทางถนนโบราณ 5 เส้นทางที่ออกจากเมืองพระนครหรือนครวัดไปตามพื้นที่ต่าง ๆ เช่น เส้นทางไปยังปราสาทสด๊กก๊อกธม ไปยังปราสาทพิมาย ไปยังวัดพู เมืองจำปาสัก ประเทศลาว ฯลฯ”

นักเรียนไทย- กัมพูชา ที่ไปร่วมงานมาจาก โรงเรียนทัพพระยาพิทยา อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และโรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา และวิทยาลัยบันทายชมาร์ จ. บันเตียนเมียนเจย ประเทศกัมพูชา และต่อมาได้ขยายไปที่วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเทศกัมพูชา โดยทั้งหมดร่วมศึกษาและทำกิจกรรมที่เมืองพระนคร (นครวัด นครธม) ทั้งวาดรูป ศึกษาประวัติศาสตร์ขอมโบราณร่วมกันอย่างสนุกสนาน โดยนักเรียนทั้งสองประเทศมิได้กล่าวถึงความขัดแย้งเรื่องปราสาทเขาพระวิหาร

ก่อนกลับพวกเขาต่างขออีเมลแอดเดรสซึ่งกันและกัน โบกมืออำลาอาลัยกัน เมื่อยามต้องพรากจากัน อันแสดงถึงว่า กิจกรรมร่วมของเยาวชนทั้งสองประเทศที่มีรากฐานวัฒนธรรมร่วมกัน “ประสบผลสำเร็จ”

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ 29 เมษายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก