ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ตั้งเป้าปี 2556 ให้เด็ก ป.4 โรงเรียนเอกชนพูดภาษาอังกฤษได้

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

ยกระดับโรงเรียนเอกชนรับอาเซียน ตั้งเป้าปี 2556 เด็ก ป.4 ต้องพูดภาษาอังกฤษได้

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กำหนดให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน โดยตั้งเป้าให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ เพื่อปูพื้นฐานพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ภาษาแก่บุคลากรในอนาคต รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากพบว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยกว่าร้อยละ 50 อยู่ในเกณฑ์ต้องดำเนินการปรับปรุง

โรงเรียนเอกชนทั้งในและนอกระบบจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนให้มีกระบวนการคิดอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยนำนวัตกรรมการสอนที่เหมาะสมมาใช้ ในส่วนของ สช สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เช่น มอบฮาร์ดดิสก์ที่บรรจุบทเรียนอี เลิร์นนิ่ง 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัด โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2556

นอกจากนี้จะผลักดันเรื่องการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเป็นวาระแห่งชาติ เร่งปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาระบบสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คัดสรรและพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน เพราะพบว่าครูประถมกว่าร้อยละ 50 ต้องได้รับการปรับปรุงพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 2012 ชี้ว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถภาษาอังกฤษทั่วโลกจาก 54 ประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 50.70 ค่าเฉลี่ยของเอเชียจาก 12 ประเทศอยู่ที่ร้อยละ 47.54 โดยมีสิงคโปร์ อยู่อันดับ 12 ของโลก ค่าเฉลี่ย 58.65 มาเลเซียอันดับ 13 ค่าเฉลี่ย 57.95 อินโดนีเซีย อันดับ 27 ค่าเฉลี่ย 53.31 เวียดนามอันดับ 31 ค่าเฉลี่ย 52.14 ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับ 53 ค่าเฉลี่ย 44.36

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ 26 เมษายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก