ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิศว จุฬาฯ เปิดหลักสูตรอิงลิชโปรแกรมให้นิสิตภาคปกติเรียนฟรี

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

คณะวิศว จุฬา ฯ เปิดโอกาสนิสิตวิศวหลักสูตรภาคปกติเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษฟรีเริ่มปี 2557 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รศ. ดร. บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะมีแผนจะเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาไทยปกติได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งจะเริ่มได้ในปีการศึกษา 2557

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะสาขาวิชาชีพวิศวกรเป็น 1 ใน 7 สาขาวิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้เสรี ดังนั้นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษฟรี จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของวิศวกรไทยได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้สามารถออกไปทำงานในต่างประเทศได้ รศ.ดร. บุญสม กล่าว

ปีแรก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งเป้าว่าจะมีนิสิตร้อยละ 30 หรือกว่า 200 คนจาก 700 คน เข้าร่วมโครงการนี้

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษในช่วงเย็นของทุกวันหลังเลิกเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยนิสิตลงเรียนครบ 100 ชั่วโมง และสามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEFL) ได้ 550 คะแนน ขึ้นไป คณะฯ จะออกค่าธรรมเนียมการสอบให้ทั้งหมด เพื่อเป็นการจูงใจและขยายโอกาสให้แก่นิสิตที่สนใจ และปูทางพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษให้นิสิตสามารถแข่งขันได้เมื่อเข้าสู่การทำงาน

ขณะเดียวกัน คณะ ฯ ได้ใช้เวลา 2 ปีในการปรับหลักสูตรมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (outcome-based) พัฒนาเป็นหลักสูตรมาตรฐานสากลเป็นแห่งแรกของไทย รวมทั้งให้ภาคอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชนชั้นนำมีส่วนร่วมในการพัฒนาบัณฑิต โดยส่งนักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ 23 เมษายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก