ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มสธ.เปิดสอนปริญญาโทอาเซียนปี 2557

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดปริญญาโทนิเทศศาสตร์อาเซียนต้นปี 2557 ระบุนักศึกษาเพื่อนบ้านสนใจเรียนจำนวนมาก

รศ. ดร. นพ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสาประชาคมอาเซียนในปี 2558 มสธ จึงได้พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน(Communication Arts for ASEAN) ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารไปใช้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนได้

สาเหตุที่เลือกเปิดหลักสูตรนี้ก่อนสาขาอื่น เนื่องจากขณะนี้ทุกคนต่างตระหนักดีว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่มีข้อมูลไหลเข้ามาอย่างท่วมท้น หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างนักการสื่อสารของอาเซียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเป็นระบบ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ใช้ระบบการศึกษาทางไกล จึงทำให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนต่างๆ โดยไม่ต้องเข้าห้องเรียนปกติ และมีค่าใช้จ่ายไม่แพงมาก เฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.5 แสนบาท

รศ. ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ กล่าวว่าขณะนี้มีนักศึกษาอาเซียนแสดงความสนใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนมาก เช่น ลาว มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เพราะในประเทศกลุ่มนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ยังไม่มีการเปิดสอนอย่างแพร่หลาย ขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคนี้มาก

ในการเรียน ผู้เรียนสามารถแบ่งเรียนเป็นรายวิชาในหลักสูตรสัมฤทธิบัตรได้ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนเพียง 1-1.5 ปี และสามารถนำสัมฤทธิบัตรที่ได้แต่ละรายวิชามาเทียบโอนในหลักสูตรปริญญาบัตรได้

ในอนาคต มสธ มีแผนจะเปิดหลักสูตรปริญญาเอกนิเทศาสตร์อาเซียนในอนาคต อีกทั้งกำลังเตรียมความพร้อมที่จะเปิดหลักสูตรอาเซียนในสาขาวิชาอื่น ๆ ทั้ง 12 สาขาที่เปิดสอนด้วยเพื่อผลักดันให้ มสธ. ก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับท็อฟไฟว์ของอาเซียนได้ภายใน 4 ปีนับจากนี้

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ 22 เมษายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก