ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เพิ่มสอบภาษาอังกฤษผู้สมัครข้าราชการเริ่มปี 2557

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จะเริ่มสอบภาษาอังกฤษผู้สมัครข้าราชการใหม่รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มปี 2557

นายนนทกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยว่า ในปี 2557 สำนักงาน ก.พ. จะเริ่มดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการทดสอบภาอังกฤษในการสอบเข้ารับราชการภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เพื่อให้ข้าราชการใหม่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถพัฒนาต่อยอด รองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้

ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างพิจารณา 2 แนวทางคือให้คะแนนสอบภาษาอังกฤษร้อยละ 10 อยู่ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และคิดคะแนนรวมผ่านร้อยละ 60 แนวทางที่สอง ให้ผู้สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องสอบภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 1 ชุดซึ่งคิดคะแนนผ่านชุดภาษาอังกฤษร้อยละ 50 และในช่วงปีแรก ๆ ภาษาอังกฤษที่ทดสอบยังไม่เข้มข้น และจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นในปีถัด ๆ ไป

นายนนทิกร กล่าวว่า สำนักงาน กพ จะดำเนินพัฒนาข้าราชการเดิม ด้วยโครงการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Learning) ควบคู่กันไปด้วย เพราะหากสำนักงาน กพ. ดำเนินการอบรมเพียงหน่วยงานเดียวอาจทำได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาโปรแกรมสำเร็จรูปภาษาอังกฤษที่มีคุณสมบัติให้ข้าราชการสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้หลายระดับและหลากทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนพร้อมมีการทดสอบ และผู้บริหารสามารถติดตามการเข้าเรียนของผู้ใต้บังคับบัญชาได้

หน่วยงานแต่ละแห่งอาจกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ข้าราชการภายใต้สังกัดต้องเรียนแต่ละสัปดาห์ และเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ของแต่ละบุคคลอีกด้วย โครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในปี 2556 เพื่อให้ข้าราชการไทยเร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ทันก่อนเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ 21 เมษายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก