ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การศึกษาไทยเร่งวางกรอบคุณวุฒิแห่งชาติรับอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

สภาการศึกษาเร่งเสนอกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Thailand Qualification Framework) ก่อนต่อยอดสู่ระดับอาเซียน

นางศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาการศึกษากำลังดำเนินการพัฒนาระบบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อกำหนดรายละเอียดสมรรถนะสาขาวิชาชีพ รวมถึงเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการภายในประเทศและตลาดอาเซียนได้

ผู้แทนของ สกศ ได้ประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยที่ประชุมมีข้อกำหนดร่วมกันว่า ภายในปี 2561 จะทำกรอบคุณวุฒิระดับอาเซียนให้เสร็จและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพระหว่างกันได้

สำหรับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่จะจัดทำนั้น เป็นการทดสอบทักษะ สมรรถนะ ของแต่ละวิชาชีพที่มีอยู่ประมาณ 200 - 300 สาขาวิชาชีพ โดยวัดมาตรฐานของผู้ที่อาจจะไม่ได้จบในสายวิชาชีพที่ทำงานอยู่เพื่อเป็นการยืนยันถึงทักษะความรู้และความสามารถของผู้เรียน

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิการศึกษาประเภทการศึกษา สาขาวิชา ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาระบบทวิภาค กับระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ผ่านการทดสอบ วัดและประเมินผล

ขณะที่การเทียบโอนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่กำหนดแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยจะเพิ่มการวัดสมรรถนะของแต่ละสาขาอาชีพควบคู่กันไปกับการเรียนในห้อง

ทีคิวเอฟเริ่มประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ บังคับใช้เฉพาะ 4 สาขา คือ การท่องเที่ยวพยาบาลศาสตร์ โลจิสติกส์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายของทีคิวเอฟเพื่อให้นักศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียนสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกันได้ โดยในปัจจุบันมีอยู่สามประเทศที่เข้าร่วมโครงการนี้คือ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศอินโดนีเซีย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ 15 เมษายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก