ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงศึกษาเร่งเดิน 8 งานด่วนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้กำหนด 8 ประเด็น เร่งด่วนที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ฯ ต้องปรับแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับภาพรวมของกระทรวง ฯ เพื่อพัฒนาเป็นเมืองการศึกษา นานาชาติรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการได้แก่ 

(1) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และภาษาอื่น

(2) การสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนในทุกมิติ รวมถึงด้านวัฒนธรรมซึ่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) รับผิดชอบ

(3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค และการถ่ายโอนหน่วยกิต การเปิดเสรีทางการศึกษารวมทั้งการเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาเซียน มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 

(4) การศึกษานโยบายและจุดเน้นของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย 7 วิชาชีพ และ 32 ตำแหน่งงาน มอนให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ) ดูแล

(5)จัดตั้งคณะทำงานระดับผู้ปฏิบัติในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค

(6) การอำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบ เช่น การขอและต่ออายุวีซ่าให้กับครูหรือนักเรียนต่างชาติ 

(7) การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวง ฯ รวมทั้งการนำเสนอรูปแบบปฏิบัติที่ดีระหว่างสถานศึกษา

(8) ตั้งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเฉพาะเรื่อง เพื่อไม่ให้การทำงานซ้ำซ้อน

ที่ประชุมยังเห็นชอบ 5 ยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ได้แก่ การให้ความสำคัญกับการศึกษา การลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ 12 เมษายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก