ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เสนอคนไทยรู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนผ่านวรรณกรรม

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

นักวิชาการแนะอ่านวรรณกรรมเพื่อนบ้าน ตั้งกองทุนแปลวรรณกรรมสร้างกิจกรรมภาคบันเทิง เพื่อรู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนมากขึ้น

นายสุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเซียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ประชาคมอาเซียนในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรมไม่ได้ถูกให้น้ำหนักมากทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะความมั่นคงในมิติความเป็นมนุษย์ซึ่งต้องสร้างไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเพื่อนบ้านผ่านการสร้างความเข้าใจที่จะนำมาซึ่งการยอมรับและเคารพกันและกันโดยมีหนังสือเป็นประตูสู่ความเข้าใจ

คนไทยต้องเริ่มศึกษาเพื่อนบ้านด้วยตัวเองก่อนโดยอาจจะหาหนังสือที่ผู้เชี่ยวชาญแปลผ่านภาษาต้นฉบับเพื่อให้รู้บริบทในสังคมของประเทศนั้นๆ ส่วนใครที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ก็มีวรรณกรรม ซีไรต์ในอาเซียนที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วหลายเล่มภาครัฐควรเริ่มสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อนบ้านโดยจัดตั้งกองทุนแปลวรรณกรรมเพื่อนบ้าน จัดกิจกรรมให้คนแปลมาพูดให้ความรู้ภาครัฐต้องร่วมมือกับภาคการศึกษาในการกำหนดทิศทางต่างๆ ให้มากขึ้น เช่น การเรียนภาษาเพื่อนบ้านเพื่อทำความเข้าใจเพื่อนบ้านนอกเหนือจากเพื่อทำธุรกิจหรือท่องเที่ยว ซึ่งต้องเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมทั้งรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันการศึกษา

นอกจากนี้ยังต้องมีตัวจุดประกาย โดยเฉพาะภาคบันเทิงเป็นสื่อที่รวดเร็วที่สุด เช่น ผลิตละครเพื่อสร้างสรรค์ แข่งขันร้องเพลงอาเซียน เข้าค่ายเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ ซึ่งถ้าคนเกิดความสนใจก็จะแพร่กระแสออกไปรวดเร็ว

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ 27 มีนาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก