ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

วันที่ลงข่าว: 11/09/13

นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ พร้อมสนับสนุนแนวคิด และเสนอตัวเป็นสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ในช่วงปี 2015-2017

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 24 ณ นครเจนิวา สมาพันธรัฐสวิส ว่า รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal of Declaration of Human Rights) ว่า “ มนุษย์ทุกคนต่างเกิดมาอย่างเสรี และมีสิทธิ และศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน" ซึ่งไม่มีรัฐบาลใดปฏิเสธได้และปัจจุบัน ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะรัฐบาลตระหนักดีว่ายังมีผู้ที่ขาดการดูแลด้านสิทธิอยู่ในประเทศสตรีและเด็กยังตกเป็นเหยื่อของความไม่เท่าเทียม การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งหลังการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการริ่เริ่มแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยการจัดตั้ง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สตรีไทยใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนทั่วประเทศ และสร้างโอกาสที่เท่าเทียม ตั้งศูนย์ One Stop Crisis Centres (OSCC) ให้การช่วยเหลือดูแลผู้เดือดร้อน จากการถูกคุกคามทางเพศ ความรุนแรงภายในครอบครัว และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีการพัฒนายกระดับเรื่องของสิทธิประโยชน์และการคุ้มครอง การดูแลแรงงานต่างด้าว การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวจดทะเบียน เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักประกันสุขภาพ ช่วยป้องกันแรงงานต่างด้าวจากการกดขี่และการทำผิดกฏหมาย รวมถึงการดูแลคนพิการให้เข้าถึงบริการต่างๆ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยตระหนักถึงความทุ่มเทในการกำหนดให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางการพัฒนา สนับสนุนหลักคิด วาระการพัฒนาภายหลังปี 2015 และประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในช่วงปี 2015-2017 ซึ่งเป็นความพยายามด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในระดับประเทศ และเป็นกุญแจสู่เส้นทางประชาธิปไตย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก