ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ลงข่าว: 10/09/13

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556 สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดมุกดาหารจำนวน 103 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

วันที่ 9ก.ย.56  เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2556 ให้แก่เด็กออทิสติกและพิการในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 103 ทุนๆ ละ 5,000 บาท โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนหน่วยงานราชการเกี่ยวข้อง คณะครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ปกครองร่วมในพิธี

นางสาววัชภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภท ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2550 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้แก่เด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยมูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความร่วมมืออนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ในปีการศึกษา 2556 ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรง จำนวน 103 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 515,000 บาท และนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่ง แก่พ่อ แม่และผู้ปกครองเด็กออทิสติกและพิการในจังหวัดมุกดาหาร

โดยนางเจนจิรา เชิดชัยภูมิ ในนามผู้รับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างปกติสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การได้รับพระกรุณาธิคุณประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการแบ่งเบาภาระต่าง ๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่ง และสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป

ขณะที่นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวอัญเชิญพระดำรัสทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสประทานทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2556 ว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความดีใจกับผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ท่านนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดให้แก่บุตรหลานที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้

การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาโดยเฉพาะเด็กออทิสติก และเด็กพิการรุนแรง มีความจำเป็นที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่ สนใจฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดผลดี และช่วยให้เด็กมีการพัฒนาที่ดีขึ้นได้ การสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองได้ระดับหนึ่ง ข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุตรหลานของท่าน เพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขสืบไป”

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก