ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม ( OSCC ) รับแจ้งข้อมูลปัญหาทางสังคม

วันที่ลงข่าว: 10/09/13

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม ( OSCC ) รับแจ้งข้อมูลปัญหาทางสังคมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ แรงงาน ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเด็กและเยาวชน คนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ ขอทาน บุคคลสูญหาย ยาเสพติด สตรี และอื่นๆ โดยในปัจจุบันศูนย์ช่วยเหลือสังคมดังกล่าวมีเรื่องรับแจ้งเป็นจำนวนมาก โดยได้สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2556 ดังนี้ ได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว 4 ราย ปัญหาเด็กและเยาวชน 9 ราย ปัญหาผู้สูงอายุ 6 ราย ปัญหาคนพิการ 7 ราย บุคคลสูญหาย 3 ราย ปัญหาด้านสตรี 3 ราย และปัญหาอื่นๆ 16 ราย รวมทั้งสิ้น 48 ราย โดยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องสามีทำร้ายร่างกายภรรยา เรื่องเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ลักขโมย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเรื่องถูกทอดทิ้ง คนพิการส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาการทางจิต อาละวาด และคุ้มคลั่ง สตรีส่วนใหญ่เป็นเรื่องถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเรื่องอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นการสอบถามข้อมูลต่างๆ และขอความช่วยเหลือในการประสานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก