ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการ นำร่อง

วันที่ลงข่าว: 06/09/13

ที่โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ ต. ลำใหม่ อ. เมือง จ. ยะลา นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการ ต.ลำใหม่ อ. เมือง จ. ยะลา โดยมี คณะกรรมการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ จ. ยะลา คณะครู และ ผู้ปกครอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลา ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับการเรียนรู้จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาไปที่เด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นฐานรากในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ โดยกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในส่วนที่เป็นเด็กด้อยโอกาส คือ กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาส ภายใต้วาระจังหวัดยะลา กลยุทธ์ “รวมพลังสร้างสุข รุกการพัฒนา ปวงประชาปลอดภัย” ในวาระด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนพิการและยากจน และ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้จังหวัดยะลา ประสบผลสำเร็จ จ.ยะลา จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการและเด็กด้อยโอกาส อำเภอละ 1 ศูนย์ โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและองค์กรเครือข่ายทีม สหวิชาชีพต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการและด้อยโอกาสด้วยกระบวนการทางการศึกษาและการยกระดับคุณภาพชีวิตที่สามารถสนองต่อความจำเป็นพิเศษของผู้พิการและด้อยโอกาสในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

ด้าน ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ ประธานกรรมการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ จ. ยะลา กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งคณะกรรมการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้จังหวัดยะลากำหนดเป้าหมายให้มีขึ้นอย่างน้อยอำเภอละ 1 ศูนย์ วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นศูนย์บริการและประสานงานการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

สำหรับ การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการ เป็นการบริหารจัดการโดยการประสานพลังความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ยะลา ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนในระยะยาวต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก