ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สสจ.ลพบุรี เตรียมเสนอลำสนธิโมเดล ในการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 12

วันที่ลงข่าว: 06/09/13

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นำเสนอลำสนธิโมเดล ระบบสุขภาพระดับอำเภอของ รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ ในการประชุม ครม.สัญจร จังหวัดลพบุรี นายศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี กล่าวผ่านรายการพิเศษ “เกาะติด ครม.สัญจร จ.ลพบุรี”ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ในครั้งนี้ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้นำเสนอลำสนธิโมเดล ซึ่งเป็นระบบสุขภาพ กาย ใจ จิต เศรษฐกิจ สังคม เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ เนื่องจาก โรงพยาบาลลำสนธิ อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 150 กิโลเมตร เวลาชาวบ้านเจ็บป่วยจะเดินทางลำบากเพราะความห่างไกลซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และบ้างหมู่บ้านก็ต้องทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง ไม่มีใครดูแลและเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้เอง

สำหรับพันธกิจหลักที่สำคัญอีกหนึ่งภารกิจคือ การสนับสนุน ประสานและดำเนินการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในฐานะสำนักงานสาขาจังหวัดและหน่วยบริการในเครือข่ายพื้นที่รับผิดชอบให้ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยการส่งเสริมให้ทุกคนสร้างจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ด้วยการเริ่มจากต้นน้ำคือสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ กลางน้ำคือ การให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแลและปลายน้ำคือเมื่อยามเจ็บไข้ต้องได้รับการรักษาอย่างดี มีการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งเราต้องเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก