ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กทม. ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเดินหน้าเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อสร้างกรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งโอกาสของทุกคน

วันที่ลงข่าว: 04/09/13

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ การออกแบบตามหลักสากล เพื่อความสุขของคนเมืองกรุง (Design Bangkok…Design for all) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า 400 คน โดยกล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นแรงผลักดันให้เกิดความความมือจากทุกภาคส่วนร่วมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชน ให้เข้าถึงบริการและสวัสดิการอย่างเท่าเทียม และเป็นไปตามหลักสากล เช่น การสร้างทางเท้า-ทางลาด, การติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบมีเสียง, การติดตั้งลิฟต์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส, การส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการ หลังพบว่าในปัจจุบันสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว ยังไม่มีเพียงพอกับความต้องการ ดังนั้น กรุงเทพมหานคร ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลคุณภาพชีวิตคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จึงจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาในวันนี้ ไปเป็นแนวทางในการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมทั้งชาวกรุงเทพ ได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง เพื่อทำให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความสุขอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครทมีอาคารหน่วยงานในกรุงเทพมหานครที่จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย โรงพยาบาล 9 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 แห่ง สำนักงานและสำนักงานเขต 33 แห่ง สวนสาธารณะ 3 แห่ง รวมทั้งได้ติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในสถานีรถไฟฟ้า BTS จำนวน 18 ตัวจาก 34 สถานี และภายในปี 2557 จะติดตั้งลิฟต์คนพิการเพิ่มเติมอีก 56 ตัว ขณะที่จะจัดให้มีทางเท้า-ทางลาดคนพิการ จำนวน 1,591 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุได้อย่างเพียงพอ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก