ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนองคาย พิจารณาปล่อยกู้คนพิการ

วันที่ลงข่าว: 03/09/13

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ก.ย.56 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด นายวิเชียริ ปิยะวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2556

ในครั้งนี้มีการประชุมพิจารณาการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 45 ราย จากที่มีการขอกู้50 ราย แต่มี 5 ราย ขาดคุณสมบัติจึงถูกตัดสิทธิไป โดยมีการขอกู้ยืมเฉลี่ยรายละ 40,000 – 60,000 บาท เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ทั้งการขยายกิจการ การขยายพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม รวมถึงการเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตามคุณสมบัติและความจำเป็นเป็นรายบุคคล

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก