ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ร่วมกับองค์การบริหารส่วน จ.ตรัง จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ลงข่าว: 02/09/13

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 2 ที่อาคารฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เกษตรกร ประชาชนทั่วไปและกลุ่มอาชีพอื่นๆ ใน จังหวัดตรัง เข้าร่วมจำนวน 100 คน

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ การลดจ่าย การเพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีไม่ทำลายระบบนิเวศ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กิจกรรมการอบรมประกอบด้วยการให้ความรู้จากวิทยากร การจัดทำแปลง / จุดศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานที่ฝึกอบรม เช่น กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว / ไม้ผล , กิจกรรมการเลี้ยงปลาและสัตว์อื่นๆ และกิจกรรมการออมและการจัดทำบัญชีครัวเรือน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก