ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.นครปฐมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้เเละผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 29/08/13

นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจเพื่อผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน 8 พรรษา ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2556 ที่อำเภอกำแพงแสน อำเภอดอนตูม และอำเภอนครชัยศรี จำนวน 4 ราย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556

นางสว่างศรี วงษ์ชัยชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการบ้านกาชาดรวมใจเพื่อผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่แม่ของแผ่นดิน 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 โดยได้อนุมัติงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างบ้านใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 11 หลัง รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 917,000 บาท โดยแยกเป็นการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านจำนวน 6 หลัง เป็นเงิน 437,000 บาท ปลูกสร้างใหม่ จำนวน 5 หลัง เป็นเงิน 480,000 บาท เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา และเพื่อเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของสภากาชาดไทย ในภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้สัมฤทธิผล

ในการนี้ มีราษฎรที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ขยัน ประหยัดและอดทน ที่ผ่านการพิจารณาจากอำเภอกำแพงแสน อำเภอดอนตูม และอำเภอนครชัยศรี จำนวน 4 ราย ดังนี้ รายที่ 1 นายดวง คำมา (ไม่มีบ้านเลขที่) รายที่ 2 นางสาวบุษบง ใจเที่ยงแท้ หมู่ 13 ต.ดอนข่อย บ้านเลขที่ 13 หมู่ 13 ต.ดอนข่อย อ. กำแพงแสน รายที่ 3 นายสมจิตต์ ประทุมทอง บ้านเลขที่ 87/4 หมู่ 12 ต.สามงาม อ.ดอนตูม และรายที่ 4 นายจรูญ บุญขุนยัง บ้านเลขที่ 51/1 หมู่ 2 ต.ดอนแฝด อ.นครชัยศรี

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก