ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เตรียมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการแก่สถานประกอบการ

วันที่ลงข่าว: 29/08/13

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เตรียมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการแก่สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในการเร่งรัดหนี้ และการอายัดทรัพย์สินลูกหนี้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่า โครงการดังกล่าว เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเกิดประโยชน์อย่างมากต่อคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ เนื่องจากจะทำให้ประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556 ในเรื่องการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ที่ได้จากสิทธิในการจ้างงานคนพิการมีมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้นจากการมีงานทำ ซึ่งจะทำให้คนพิการมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศได้อย่างมีศักดิ์ศรี

นางนภา กล่าวอีกว่า ผู้แทนกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องเร่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายแก่สถานประกอบการ และส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมในการทำงานของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการอย่างเต็มที่และทั่วถึง พร้อมต้องให้ความร่วมมือช่วยกันหาแนวทาง เพื่อให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้จริงเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย เพื่อที่จะให้คนพิการใช้สามารถชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก