ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ชุมพร ประกาศให้ปี 2557 เป็นปีแห่งกีฬาของจ.ชุมพร

วันที่ลงข่าว: 29/08/13

วันที่  27 ส.ค. 56 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2556 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกำกับดูแล และวางนโยบายการพัฒนากีฬาจังหวัดชุมพร โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานราชการ สถานศึกษา สมาคม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า นโยบายการดำเนินงานด้านการกีฬาของจังหวัดชุมพร ซึ่งมีนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดชุมพร มีการประกาศให้ปี 2557 เป็นปีแห่งกีฬาของจังหวัดชุมพร โดยมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาในภูมิภาคระดับต่าง ๆ อาทิ เป็นเจ้าภาพกีฬาฟุตบอลโค้กคัพ คัดเลือกภาค 4 ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2556 เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดคัพภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15-22 มกราคม 2557 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 คัดเลือกภาค 4 ปี 2557 ณ จังหวัดชุมพร และเสนอเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในปี 2559, 2560, 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาทุกระดับของจังหวัดชุมพร เพื่อก้าวไปสู่กีฬาระดับชาติ ทั้งบุคลากรด้านการกีฬา พัฒนาปรับปรุงสนามแข่งขันที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐาน และเตรียมจัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ รองรับการเติบโตของเมืองชุมพรทุกมิติ และมุ่งพัฒนา ส่งเสริมกีฬาของจังหวัดชุมพรให้ประสบความสำเร็จ สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง และมีความยั่งยืนต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก