ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคีเปิดงานและปล่อยขบวนรถรณรงค์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC

วันที่ลงข่าว: 28/08/13

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานและปล่อยขบวนรถรณรงค์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center (OSCC) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก 4 ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงานเด็ก และปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดตั้ง OSCC เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการ การทำงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุนโยบาย ก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนโดยรวม เกิดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC เป็นการพัฒนาระบบให้บริการผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมิได้เป็นการสร้างงานขึ้นใหม่ แต่เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการส่งต่อการรับบริการ มีการติดตาม มีรายงานเป็นที่มั่นใจได้ว่าผู้ที่เดือดร้อนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันเหตุการณ์

สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก