ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กศน.พร้อมเปิดศูนย์อาเซียนภาคเหนือ

วันที่ลงข่าว: 25/08/13

นายประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงานกศน.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาชนทั่วไปด้านภาษาอาเซียน และด้านการพัฒนาอาชีพนั้น ทางศธ.ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน. จัดทำหลักสูตรต่าง ๆ ด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงบูรณาการงานการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสมาชิกกองทุนบทบาทสตรี  โดยสำนักงาน กศน.จะจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษานำร่องจำนวน 26 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาษาให้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

 

เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาไปแล้ว 4 ภาค  คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงเหลือที่ภาคเหนือ ซึ่งสำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้มีพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาภาคเหนือขึ้น ในวันที่ 24 สิงหาคม ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่ในการสอนภาษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งภาษาสากลและภาษาเพื่อนบ้าน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า รวมทั้งภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจะทำให้การพัฒนาทักษะภาษาให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก