ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐบาลเร่งพัฒนาคุณภาชีวิตคนพิการทุกมิติ พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แล้วเสร็จในปี 2558 รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 23/08/13

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 "เปลี่ยนภาระเป็นพลัง โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการ" ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการเสริมสร้างคุณค่าให้คนพิการ โดยนายอนุสรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาชีวิตคนพิการในทุกมิติ และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนแนวคิดคนพิการ จากการเป็นภาระให้เป็นพลังที่สำคัญของสังคม โดนให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลัก ให้คลอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา การมีอาชีพ และด้านสาธารณสุข ควบคู่กับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและคนในสังคม ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การทำทางลาด ห้องน้ำ ลานจอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และการบริการข้อมูลข่าวสาร โดยจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายอนุสรณ์ ยังกล่าวถึงการจัดสัมมนาครั้งนี้ ว่า เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ของภาคีเครือข่าย ที่ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการ ในฐานะหุ่นส่วนการพัฒนาสังคม ในการพัฒนาสังคมและประเทศ ทั้งยังได้ทราบความเคลื่อนไหว ความรู้ใหม่ของคนพิการ ที่อยู่ในกระแสหลักของประเทศและระดับสากล

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก