ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 5 ประจำปี 2556

วันที่ลงข่าว: 23/08/13

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 "เปลี่ยนภาระเป็นพลัง โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการเสริมสร้างคุณค่าให้คนพิการ สะท้อนให้เห็นบทบาทของผู้นำคนพิการ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ของภาคีเครือข่าย ที่ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการ ในฐานะหุ่นส่วนการพัฒนาสังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งยังได้รับทราบความเคลื่อนไหว ความรู้ใหม่ของคนพิการ โดยภายในงาน ได้มีการมอบรางวัลให้ผู้ที่นำเสนอผลงานทางวิชาการของคนพิการที่ผ่านการคัดเลือก 7 รางวัล การจัดแสดงนิทรรศการ แชร์ แอนด์ โชว์ โดนมีตัวแทนภาครัฐ เอกชน สถาบันทางการศึกษา องค์กรด้านคนพิการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปกว่า 400 คน ร่วมสัมนา

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก