ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สปสช.พอใจผลการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรอบ 3 เดือน พบครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้แล้วกว่าร้อยละ 50

วันที่ลงข่าว: 21/08/13

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พอใจผลการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรอบ 3 เดือน พบครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้แล้วกว่าร้อยละ 50

นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ตั้งงบประมาณกว่า 360 ล้านบาท จัดหาและบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2556 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาฟรีทั่วประเทศ เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2556 นั้น ผลการดำเนินการ 3 เดือนที่ผ่านมาพบว่า ขณะนี้สามารถให้บริการประชาชนได้ทั้งสิ้น 1,651,349 คน คิดเป็นร้อยละ 55.04 ของวัคซีนที่จัดหาสำหรับประชาชน 3,000,000 โด๊ส โดยจังหวัดที่ให้บริการครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด คือ จังหวัดชัยนาท รองลงมา คือ ประจวบคีรีขันธ์ และอำนาจเจริญ สำหรับระยะเวลาที่เหลือจากนี้ เลขาธิการ สปสช. เชื่อว่า จะสามารถให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้สูงอายุอายุ 65 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทั้งโรคปอดอุดกั้น หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด และเบาหวาน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี กลุ่มผู้พิการทางสมอง กลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ หากยังไม่ได้รับวัคซีน ขอให้ไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรคได้ฟรี โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดในปีนี้ เป็นวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ A H1N1 สายพันธุ์ A H3N2 และสายพันธุ์B

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก