ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ลงข่าว: 21/08/13

วันที่ 20 ส.ค.56  ที่บริเวณบ้าน นายบัวลี เหลากลม บ้านภูล้อม ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเปิดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในกรณี นายบัวลี เหลากลม เป็นรายแรกที่นำมาเป็น Case management อย่างเป็นระบบ ที่บ้านของผู้ได้รับความเดือดร้อน ถือเป็นภารกิจที่ต้องการให้ผู้ยากลำบากได้รับการช่วยเหลือ พร้อมด้วย นางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ

นายสวัสดิ์ ชูสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน เจ็บป่วยพิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหารได้ให้นโยบายและแนวทางการช่วยเหลือใน 4 ปัญหาหลัก ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านอาหาร ด้านยารักษาโรค ด้านเครื่องนุ่งห่ม ที่ประสบความเดือดร้อนจริงๆ ทั้งหมด 93 ราย รวมกรณี นายบัวลีฯ ซึ่งนำมาทำกระบวนการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นภาพความเดือดร้อน ความยากลำบากของประชาชน โดยมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือถึงบ้านของผู้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวเดือดร้อนอำเภอดอนตาล 7 รายๆ ละ 2,000 บาท รวมถึงมอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก