ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ลงข่าว: 21/08/13

วันที่ 20 ส.ค.56 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีนายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 107 ทุน ซึ่งมี นายประสิทธิ์ คำชมพู ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงเห็นความจำเป็นและต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข ในการพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น ดังนั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน โดยได้ทรงประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการ โดยในปี การศึกษานี้ ทาง จังหวัดกำแพงเพชรมีผู้เข้ารับทุน จำนวน 107 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก