ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสมุทรสาคร ส่งเสริม ช่วยเหลือด้านอาชีพของคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 20/08/13

จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของคนพิการตามกฎหมาย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพและการรับสมัครงานคนพิการ

วันที่ (19 สิงหาคม 2556) เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ที่ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดโดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2550 มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 และเพื่อประชาสัมพันธ์การจ้างงานคนพิการให้แก่ คนพิการ สถานประกอบการ ให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมของคนพิการสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งการค้นหาคนพิการที่ต้องการทำงานในสถานประกอบการ

การดำเนินโครงการครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ใน 10 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลมหาชัย ตำบลโกรกกราก ตำบลบางกระเจ้า ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลท่าฉลอม ตำบลตลาดกระทุ่มแบน ตำบลหนองสองห้อง ตำบลหนองบัว ตำบลยกกระบัตร และตำบลโรงเข้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การชี้แจงแนะแนวพร้อมบริการ ด้านอาชีพ การให้ความรู้ด้านกฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2550 การลงทะเบียนรับสมัครงานคนพิการ การลงทะเบียนรับสมัครฝึกอาชีพ การลงทะเบียนคนพิการเตรียม ความพร้อมก่อนทำงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ที่นายจ้าง หรือสถานประกอบการที่มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100 : 1 มาตรา 34 ที่กำหนดให้นายจ้างหรือสถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานได้ตามจำนวนที่กำหนดต้องส่งเงินเข้ากองทุน และมาตรา 35 ที่กำหนดให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ ใช้ทางเลือกอื่น ได้แก่ การให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่างงาน ฝึกงาน หรือให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการจำนวนมากไม่สามารถจ้างคนพิการตามมาตา 33 ได้เนื่องจากคนพิการขาดความพร้อมและจำนวนไม่เพียงพอ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก